Wzrost rentowności Grupy TAURON po trzech kwartałach 2013 r.

  • Raportowana EBITDA za dziewięć miesięcy 2013 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznej - ok. 3 mld zł. Po eliminacji istotnych zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące) raportowana EBITDA wyniosłaby 3,3 mld zł, co oznacza wzrost do porównywalnej EBITDA 2012 r. (skorygowanej o przychody z tytułu rekompensat KDT) o ok. 25 proc. rok do roku
  • Wzrost marż: EBITDA (o 4,2 p.p. do poziomu 21,1 proc.), EBIT (o 2 p.p. do poziomu 12 proc.) oraz zysku netto (o 1,6 p.p do poziomu 8,9 proc.)
  • Przychody ze sprzedaży, na poziomie 14 209,4 mln zł, niższe o 22 proc. niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku (18 214 mln zł) w wyniku zmiany struktury sprzedaży energii elektrycznej, polegającej na zwiększeniu sprzedaży segmentu Wytwarzanie bezpośrednio do spółek Grupy TAURON (która podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu)
  • 214 mln zł oszczędności po dziewięciu miesiącach 2013 r. wynikających z  realizowanego programu poprawy efektywności 
  • CAPEX zrealizowany w ciągu trzech kwartałów 2013 r. na poziomie 2 368 mln zł - wzrost o 18,4 proc. r/r

Po dziewięciu miesiącach 2013 r. produkcja węgla handlowego w dwóch kopalniach Grupy wzrosła o 4,2 proc. rok do roku i osiągnęła poziom 4,26 mln ton. Elektrownie i elektrociepłownie Grupy TAURON wytworzyły w ciągu trzech kwartałów o 1,3 proc. więcej energii elektrycznej niż w porównywalnym okresie 2012 r., natomiast wolumen dystrybucji energii elektrycznej w okresie   I -III kwartał 2013 r. utrzymał się na takim samym poziomie rok do roku, tj. 35,72 TWh (w samym III kwartale nastąpił wzrost o 1,7 proc.). Liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnych Grupy wzrosła o 30 tys. r/r (łącznie ponad 5,3 mln).

W pierwszych trzech kwartałach ponad dwukrotnie wzrosły zyski w segmentach Sprzedaż (o 118,8 proc.) oraz Obsługa Klienta (o 117,3 proc.). Równocześnie spadł wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA - do poziomu 1,19.

- W ciągu dziewięciu miesięcy 2013 r. Grupa TAURON wypracowała solidne wyniki finansowe. Znacząco poprawiliśmy poziom rentowności. Marża EBITDA wzrosła o ponad 4 p.p. do poziomu ponad 21 proc. To również efekt konsekwentnego wdrażania programu poprawy efektywności, czego bezpośrednim rezultatem jest spadek kosztów działalności. Należy podkreślić, że oszczędności wynikające z programu poprawy efektywności w trzech kwartałach tego roku osiągnęły 214 mln zł. Zakończyliśmy również budowę bloku ciepłowniczego w Bielsku-Białej oraz farm wiatrowych w Wicku i Marszewie, co łącznie daje 172 MWe nowych, przyjaznych dla środowiska mocy wytwórczych ? mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

  Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe                                                                                                              
Kluczowe parametry operacyjne [Jm.] I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2012 Dynamika 2013/2012 III kwartał 2013 III kwartał 2012 Dynamika 2013/2012

Produkcja węgla handlowego

mln Mg 4,26 4,09 104,2% 1,26 1,52 82,9%

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja netto Grupy), w tym:

TWh 14,28 14,09 101,3% 4,53 4,85 93,4%
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Grupy TWh 0,92 0,92 100,0% 0,32 0,28 114,3%
w tym produkcja netto obszaru OZE TWh 0,42 0,36 116,7% 0,14 0,08 175,0%
Wytwarzanie ciepła przez Grupę PJ 10,59 10,68 99,2% 1,16 0,95 122,1%

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh 35,72 35,72 100,0% 11,74 11,54 101,7%
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 30,71 33,37 92,0% 9,86 10,66 92,5%
Liczba klientów - Dystrybucja  5 324 5 294 100,6% 5 324 5 294 100,6%
 
Kluczowe parametry finansowe (w mln zł) I-III kwartał 2013 I-III kwartał 2012 Dynamika 2013/2012 III kwartał 2013 III kwartał 2012 Dynamika 2013/2012
Przychody ze sprzedaży 14 209 431 18 214 243 78,0% 4 537 445 5 900 257 76,9%
EBIT 1 709 103 1 832 576 93,3% 520 945 579 171 89,9%
EBITDA 2 996 444 3 081 260 97,2% 944 397 1 000 042 94,4%
Zysk netto 1 260 726 1 333 069 94,6% 370 153 442 847 83,6%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 212 843   1 269 198   95,6% 364 916   412 196 88,5%
    Przychody ze sprzedaży  

Grupa TAURON uzyskała za pierwsze trzy kwartały br. przychody ze sprzedaży w wysokości 14 209,4 mln zł, tj. o 22 proc. mniej rok do roku. Przyczyną spadku raportowanych przychodów jest zmiana modelu handlu energią elektryczną wytworzoną w ramach Grupy, polegająca na istotnym ograniczeniu sprzedaży energii poza Grupę na rzecz sprzedaży dokonywanej bezpośrednio pomiędzy spółkami Grupy. Sprzedaż energii wewnątrz Grupy podlega wyłączeniu konsolidacyjnemu.

W okresie zakończonym 30 września 2013 r. segmenty Sprzedaż, Ciepło oraz Obsługa Klienta osiągnęły wyższe przychody ze sprzedaży rok do roku. Pomimo niższej produkcji węgla handlowego w III kwartale, ze względu na pogorszone warunki geologiczne na jednej ze ścian, również segment Wydobycie zanotował nieznacznie wyższe przychody ze sprzedaży rok do roku. Z kolei niższe przychody w segmentach Wytwarzanie, OZE oraz Dystrybucja są wynikiem braku przychodów z tytułu rekompensat KDT, niższej ceny sprzedaży energii elektrycznej i kolorowych certyfikatów oraz słabszej koniunktury gospodarczej.

  EBITDA i zysk netto  

Raportowana EBITDA za trzy kwartały 2013 r. wyniosła 2 996,4 mln zł i była niższa od wyniku za porównywalny okres 2012 r. o 2,8 proc. Po eliminacji istotnych zdarzeń jednorazowych (odpisy aktualizujące) raportowana EBITDA wyniosłaby 3,3 mld zł, co oznacza wzrost do porównywalnej EBITDA 2012 r. (skorygowanej o przychody z tytułu rekompensat KDT) o ok. 25 proc. rok do roku

Raportowany zysk netto Grupy TAURON wyniósł 1 260,7 mln zł i był o ok. 5 proc. niższy rok do roku. Doprowadzając do porównywalności Zyski netto obu okresów tj. wyłączając przychody z tytułu rekompensat KDT w roku 2012 oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów w roku 2013, raportowany Zysk netto wyniósłby ok. 1 510 mln zł, co daje wzrost o ok. 53 proc. rok do roku.

- Na uwagę zasługuje wyższy spadek kosztów działalności operacyjnej (o około 24 proc.) w porównaniu do niższych przychodów ze sprzedaży (o 22 proc.). Ograniczenie kosztów to między innymi efekt programu poprawy efektywności, niższych cen paliw oraz braku konieczności umarzania żółtych i czerwonych certyfikatów w 2013 r. ? komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. ? Spośród wszystkich segmentów jedynie Wytwarzanie zamknęło trzy kwartały stratą, co jest efektem dokonania nieplanowanego odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych o około 240 mln zł. Pozostałe segmenty osiągnęły zyski na poziomie operacyjnym.

  Inwestycje i zadłużenie  

Znacząco, bo o 18,4 proc. w okresie pierwszych trzech kwartałów br., wzrosły nakłady inwestycyjne. CAPEX osiągnął wartość 2 368 mln zł. Ponad połowę jego wartości (50,2 proc.) stanowiły nakłady w segmencie Dystrybucja.

Grupa TAURON w III kwartale 2013 r. realizowała wiele inwestycji w moce wytwórcze, w tym: budowę bloku parowo-gazowego o mocy 449 MWe i 240 MWt w Stalowej Woli, budowę bloku ciepłowniczego w kogeneracji o mocy 50 MWe i 106 MWt w Bielsku-Białej, budowę dwóch farm wiatrowych o mocy 40 MWe i 82 MWe w miejscowościach Wicko i Marszewo. Dwie ostatnie inwestycje zostały ukończone w październiku, a blok ciepłowniczy w Bielsku-Białej ? w lipcu 2013 r.

Dług netto Grupy w ciągu III kwartału spadł o 10 proc. w stosunku do stanu na koniec półrocza 2013 r. i wyniósł 4 550,9 mln zł. W III kwartale TAURON podpisał umowy dotyczące programu emisji obligacji na łączną kwotę 6 mld zł i o maksymalnym terminie wykupu do 2028 r.

Na koniec trzeciego kwartału poprawie uległy wskaźniki zadłużenia Grupy TAURON (dług netto/EBITDA: 1,19) i płynności (wskaźnik płynności bieżącej: 1,1).

  W związku z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2013 r. spółka postanowiła wykorzystać nowe narzędzia komunikacji z inwestorami. Informacja o transmisji konferencji wynikowej została opublikowana na stronie spółki na portalu Facebook. Dodatkowo przygotowany został plik excel z bieżącymi i historycznymi danymi operacyjnymi i finansowymi (tzw. spreadsheet). Materiał z danymi został zamieszczony w zakładce ?Relacje inwestorskie? - tutaj TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.
Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl
Authors
Tags , , ,

Related posts

Top