Wiadomości branżowe Wydobycie

Najlepszy kwartalny wynik Kulczyk Oil Ventures

Najlepszy kwartalny wynik Kulczyk Oil Ventures
Kulczyk Oil Ventures kontynuuje trend wzrostowy wypracowując 5,7 mln USD zysku brutto na koniec I kw. 2013 r. To najlepszy wynik w historii Spółki. Pierwsze trzy miesiące roku przyniosły także wzrosty przychodów ze sprzedaży ropy i gazu oraz produkcji gazu, która przekracza już 512 tysięcy metrów sześciennych dziennie netto.  Już wkrótce KOV ma szanse skokowo zwiększyć swoją wartość, dzięki przejęciu udziałów kanadyjskiej firmy poszukiwawczo-wydobywczej, Winstar. Połączona Spółka, pod nazwą Serinus Energy, będzie notowana równolegle na parkietach w Warszawie i Toronto, a jej kapitalizacja wyniesie ok. 1 mld PLN.PodsumowanieWzrosty finansowe:– 5,69 mln USD - najwyższy zysk brutto w historii Kulczyk Oil Ventures; – ponad 30 proc. wzrost przychodów brutto - 28,7 mln USD w I kw. 2013 vs. 21,8 mln USD w I kw. 2012 r.;Ukraina – zyskowna inwestycja w portfelu KOV– 7 mln USD – pierwsza w historii dywidenda dla KOV wypracowana na ukraińskich aktywach Spółki – zostanie przeznaczona na program poszukiwawczy w

Kulczyk Oil Ventures kontynuuje trend wzrostowy wypracowując 5,7 mln USD zysku brutto na koniec I kw. 2013 r. To najlepszy wynik w historii Spółki. Pierwsze trzy miesiące roku przyniosły także wzrosty przychodów ze sprzedaży ropy i gazu oraz produkcji gazu, która przekracza już 512 tysięcy metrów sześciennych dziennie netto.  Już wkrótce KOV ma szanse skokowo zwiększyć swoją wartość, dzięki przejęciu udziałów kanadyjskiej firmy poszukiwawczo-wydobywczej, Winstar. Połączona Spółka, pod nazwą Serinus Energy, będzie notowana równolegle na parkietach w Warszawie i Toronto, a jej kapitalizacja wyniesie ok. 1 mld PLN.

<

p>Podsumowanie

Wzrosty finansowe:

? 5,69 mln USD – najwyższy zysk brutto w historii Kulczyk Oil Ventures;

? ponad 30 proc. wzrost przychodów brutto – 28,7 mln USD w I kw. 2013 vs. 21,8 mln USD w I kw. 2012 r.;

Ukraina ? zyskowna inwestycja w portfelu KOV

? 7 mln USD ? pierwsza w historii dywidenda dla KOV wypracowana na ukraińskich aktywach Spółki ? zostanie przeznaczona na program poszukiwawczy w Brunei;

? 10 mln USD ? wcześniejsza spłata kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ze środków pozyskanych z działalności na Ukrainie.

Konsekwentny wzrost produkcji:

? 512 tys. m sześc. ? średnia dzienna produkcja gazu netto dla KOV (730 tys. m sześc. produkcja brutto);

? 39 proc. ? wzrost średniego wydobycia gazu I kw. 2013 r. vs. I kw. 2012 r.;

Sukcesy operacyjne ? nowe odkrycia i kolejny skokowy wzrost rezerw i zasobów

? bardzo dobre wyniki testowania odwiertów: M-16 – ponad 120 tys. m sześc.; K-7, – ponad 166 tys. m sześc.;

?  zakończenie przygotowań do odwiertu Lukut Updip-1 w Brunei. Prace wiertnicze ruszą pod koniec maja br.

Perspektywy na 2013 r.

?2013 będzie okresem dużych zmian w KOV, zapoczątkowanych podpisaniem umowy z Winstar. Transakcja związana będzie z debiutem akcji KOV na Toronto Stock Exchange oraz zmianą nazwy na Serinus Energy. KOV pozyskał cenne aktywa produkcyjne i poszukiwawcze, tym samy nasz portfel uległ znaczącemu wzrostowi. Bardzo cieszy mnie obecność spółki w Afryce, tam gdzie perspektywy rozwoju są największe, a wiem, że nasze ukraińskie doświadczenia przełożą się wprost na wzrost produkcji i rozwój aktywów w Tunezji. Już w tym roku spłaciliśmy większość naszego kredytu do EBOR oraz otrzymaliśmy dywidendę. To najlepiej świadczy o naszej kondycji.? ? powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.

A to już wiesz?  Nowy odwiert Serinus Energy na Ukrainie przygotowywany do testów, z drugiego popłynął gaz

Produkcja

Cała produkcja KOV realizowana jest na Ukrainie. W I kwartale 2013 r. Spółka po raz kolejny znacząco zwiększyła wydobycie, które przekroczyło poziom 730 tys. m sześc. dziennie (czyli ponad 512 tys. m sześc. dziennie netto dla KOV). Oznacza to prawie 40 proc. wzrost rok do roku. Tak dobre wyniki to zasługa m.in. podłączenia do produkcji sześciu odwiertów (w 2012 r.) oraz prac modernizacyjnych wykonywanych na ukraińskich koncesjach Spółki.

Rezerwy

Kulczyk Oil Ventures dokonała corocznej oceny rezerw i zasobów koncesji na Ukrainie. Zgodnie z raportem niezależnej firmy inżynieryjnej RPS z Londynu, według stanu na 31 grudnia 2012 r. zasoby potwierdzone, prawdopodobne i możliwe (3P) wzrosły o prawie 85 proc. w porównaniu do  oszacowania z 2011 r. Wartość bieżąca netto (Net Present Value) rezerw 3P wzrosła o 110 proc. i wynosi już 448,3 mln USD.

 

REZERWY*

 

Stan na czerwiec 2010 (przejęcie KUB-Gasu)

Stan na 31 grudnia 2011 r.

Stan na 31 grudnia 2012 r.

 

Wzrost (2012 vs. 2011)

Potwierdzone (1P)

1,8

3,70

4,0

 

8,1 %

Potwierdzone Plus Prawdopodobne (2P)

3,0

5,27

7,0

 

32,8 %

Potwierdzone Plus Prawdopodobne Plus Możliwe (3P)

4,4

6,95

12,9

 

 

85,6 %

* dane w mln baryłek ekwiwlentu ropy (MMboe)

  

 

Ostrzeżenie dotyczące stwierdzeń:
Informacja o produkcji jest z reguły podawana w jednostkach takich jak baryłki ekwiwalentu ropy naftowej (?boe? lub ?BOE?) lub też w jednostkach ekwiwalentu gazu (?Mcfe?). Jednakże określenia BOE lub Mcfe mogą być mylące, w szczególności gdy używane są w oderwaniu od kontekstu. Współczynnik konwersji na boe, gdzie 6 Mcf = 1 baryłka, lub na Mcfe, gdzie 1 baryłka = 6 Mcf, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych z pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
25 kwietnia 2013 r. KOV ogłosiła zawarcie umowy dotyczącej przejęcia Winstar Resources Ltd. (?Winstar?), spółki posiadającej w Tunezji aktywa produkcyjne i do zagospodarowania oraz poszukiwawczy blok w Rumunii. Przejęcie wymaga uzyskania zgody akcjonariuszy. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona około końca czerwca 2013 r., kiedy to KOV pozostając nadal na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wprowadzi swoje akcje do obrotu na TSX (Giełda Papierów Wartościowych w Toronto).
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KOV, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 414 21 00
Fax: +48 22 412 48 60

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy