Elektroenergetyka Wiadomości branżowe

Poprawa wyników finansowych Grupy TAURON w trzecim kwartale oraz za trzy kwartały 2012 r.

Przychody Grupy TAURON po trzech kwartałach 2012 r. wyniosły ponad 18,2 mld zł, czyli ok. 20,1 proc. więcej  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy TAURON wypracował 15,2 mld zł przychodów.Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w okresie od I do III kwartału 2012 r. o niemal 30 proc. do blisko 3,1 mld zł z 2,4 mld zł w roku ubiegłym. Jednoczesny wzrost marży EBITDA za trzy kwartały z 15,6 proc. przed rokiem do 16,9 proc. w 2012 r.Wzrost zysku netto o ponad 30 proc. z 1 mld zł do ponad 1,3 mld zł w okresie od I do III kwartału 2012 r. Dobra sytuacja w obszarze Wydobycia, niezakłócona zdarzeniami górniczo–geologicznymi, wpłynęła na wzrost produkcji węgla handlowego – w efekcie jego wolumen w okresie od I do III kwartału 2012 r. zwiększył się do 4,09 mln ton, czyli o 8,2 proc. w stosunku do  analogicznego okresu 2011 r. Grupa TAURON wytworzyła w okresie od I do III kwartału 2012 r. 14,09 TWh energii elektrycznej. Wyraźny wzrost      wolumenu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w tym okresie
  • Przychody Grupy TAURON po trzech kwartałach 2012 r. wyniosły ponad 18,2 mld zł, czyli ok. 20,1 proc. więcej  niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy TAURON wypracował 15,2 mld zł przychodów.
  • Wzrost EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w okresie od I do III kwartału 2012 r. o niemal 30 proc. do blisko 3,1 mld zł z 2,4 mld zł w roku ubiegłym. Jednoczesny wzrost marży EBITDA za trzy kwartały z 15,6 proc. przed rokiem do 16,9 proc. w 2012 r.
  • Wzrost zysku netto o ponad 30 proc. z 1 mld zł do ponad 1,3 mld zł w okresie od I do III kwartału 2012 r.
  • Dobra sytuacja w obszarze Wydobycia, niezakłócona zdarzeniami górniczo?geologicznymi, wpłynęła na wzrost produkcji węgla handlowego ? w efekcie jego wolumen w okresie od I do III kwartału 2012 r. zwiększył się do 4,09 mln ton, czyli o 8,2 proc. w stosunku do  analogicznego okresu 2011 r.
  • Grupa TAURON wytworzyła w okresie od I do III kwartału 2012 r. 14,09 TWh energii elektrycznej. Wyraźny wzrost      wolumenu energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych w tym okresie o niemal 20 proc. z 0,77 TWh do 0,92 TWh.
  • Wzrost wolumenu energii dostarczonej przez segment Dystrybucji. W okresie od I do III kwartału 2012 r. było to 35,72 TWh, czyli o 25,2 proc. więcej niż przed rokiem w tym samym okresie.
  • Wysokie tempo wzrostu – 24,3 proc. – sprzedaży detalicznej energii elektrycznej; zwiększenie sprzedaży z 26,65 TWh do 33,14 TWh w okresie od I do III kwartału 2012 r.
  • Wysokie wzrosty wolumenów w segmentach Dystrybucji i Sprzedaży oraz zwiększenie liczby klientów (z ponad 4,1 mln do 5,3 mln rok do roku) między innymi dzięki przejęciu części polskich aktywów Vattenfalla pod koniec 2011 r., aktywnym działaniom Grupy TAURON w celu wzrostu wolumenów sprzedaży i dystrybucji energii, a także pozyskiwaniu nowych klientów.
  • Blisko 40-proc. wzrost wartości inwestycji do około 2 mld zł w okresie od I do III kwartału 2012 r. w stosunku do tego samego okresu 2011 r. w związku z realizacją projektów strategicznych mających na celu dalszą poprawę efektywności.
  • Spadek wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA w III kwartale 2012 r. do poziomu 1,21x (w odniesieniu do EBITDA za ostatnie cztery kwartały) w stosunku do wskaźnika 1,28x na koniec drugiego kwartału bieżącego roku.

? Grupa TAURON, podobnie jak w poprzednich kwartałach, odnotowała dwucyfrowe wzrosty kluczowych danych finansowych. Na uwagę zasługuje wzrost rentowności na poziomie EBITDA i zysku netto ?mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.? Skutecznie realizowana integracja przejętych aktywów Vattenfalla, stabilna sytuacja w Grupie TAURON, a także konsekwentnie realizowana strategia rozwoju przyczyniają się do wzrostu efektywności naszej działalności, a także umocnienia pozycji rynkowej Grupy.

<

A to już wiesz?  Nie płać fałszywych wezwań do zapłaty

p>Najważniejsze dane operacyjne i wyniki finansowe

Kluczowe   dane operacyjne

III   kwartał

2011   r.

III   kwartał

2012   r.

Zmiana

I-III   kwartał 2011 r.

I-III   kwartał

2012   r.

Zmiana

Produkcja węgla handlowego (mln ton)

1,18

1,52

28,8   proc.

3,78

4,09

8,2   proc.

Wytwarzanie energii elektrycznej
  (produkcja netto) (TWh)

5,09

4,85

(4,7   proc.)

16,3

14,09

(13,6   proc.)

W tym: ze źródeł odnawialnych

0,31

0,28

(9,7   proc.)

0,77

0,92

19,5   proc.

Wytwarzanie ciepła (PJ)

0,99

0,95

(4   proc.)

10,39

10,68

2,8   proc.

Dystrybucja (TWh)

9,34

11,54

23,6   proc.

28,53

35,72

25,2   proc.

Sprzedaż energii elektrycznej (TWh)

8,28

10,61

28,1   proc.

26,65

33,14

24,3   proc.

Liczba klientów ? Dystrybucja (tys.)

4   137

5 294

28   proc.

4 137

5 294

 28 proc.

 

Wyniki finansowe

III   kwartał

2011   r.

III   kwartał

2012   r.

Zmiana

I-III   kwartał 2011 r.

I-III   kwartał

2012   r.

Zmiana

Przychody (mln zł)

4835,7

5900,3

22   proc.

15166,8

18214,2

20,1   proc.

EBITDA (mln zł)

734,6

1005

36,8   proc.

2370,8

3075

29,7   proc.

EBIT (mln zł)

382,9

589,5

54   proc.

1320,9

1845,6

39,7   proc.

Zysk netto (mln zł)

292,4

451,2

54,3   proc.

1020,4

1339,2

31,3   proc.

przypadający na   akcjonariuszy jednostki dominującej

290,5

420,1

44,6   proc.

994,5

1274,9

28,2   proc.

 

Przychody ze sprzedaży

Grupa TAURON wypracowała w okresie od I do III kwartału 2012 r. ponad 18,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli ok. 20,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to osiągnęły one niemal 15,2 mld zł. Wyższe przychody to w głównej mierze efekt wzrostu wolumenu sprzedanej energii (o blisko 30 proc.), jak i wpływów z tytułu jej dystrybucji, a także zwiększenia produkcji węgla handlowego, co było szczególnie widoczne w III kwartale 2012 r. (wzrost wolumenu o blisko 30 proc.). Rekompensaty z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) w III kwartale wyniosły około 155 mln zł.

A to już wiesz?  Nowe umowy w TAURON Ciepło

? Grupa TAURON jest obecnie w dobrej sytuacji, zarówno jeśli chodzi o rentowność, jak i sytuację płynnościową, co potwierdza analiza naszych bieżących wyników. EBITDA rośnie niemal w każdym segmencie działalności, a wzrosty w obszarach Wydobycie, Dystrybucja czy Sprzedaż są dynamiczne ? komentuje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. ? W efekcie tych czynników jesteśmy w stanie realizować przyjęty program inwestycyjny, który znacznie przyspieszył, w szczególności w obliczu wyzwań, jakie stoją przed rynkiem energetycznym w nadchodzących kwartałach. Pracujemy nad zwiększeniem efektywności poprzez dalszą redukcję kosztów działalności operacyjnej oraz wymianę nieefektywnych aktywów produkcyjnych w segmencie Wytwarzania czy Dystrybucji na nowe, będące efektem zakończonych procesów inwestycyjnych.

EBITDA i zysk netto

Grupa TAURON odnotowała niemal 30 proc. wzrost wyniku EBITDA do blisko 3,1 mld zł w  trzech pierwszych kwartałach 2012 r. (rok wcześniej w analogicznym okresie było to 2,37 mld zł). Marża EBITDA za trzy kwartały zwiększyła się z 15,6 proc. (I-III kwartał 2011) do 16,9 proc. w roku bieżącym. Podobnie jak w poprzednich kwartałach Grupa wypracowała wzrost EBITDA w większości segmentów. Podobnie jak w poprzednich kwartałach tego roku pod względem wzrostów prym wiodły Sprzedaż (około 77 proc.; wzrost do 348,4 mln zł) oraz Dystrybucja (52 proc.; wzrost do ponad 1,5 mld zł) – jej udział zwiększył się do 50 proc. całej EBITDA Grupy. Korzystne wyniki Dystrybucji i Sprzedaży to m.in. efekt przejęcia GZE, a także wzrostu efektywności operacyjnej, w tym zrealizowanego w blisko 100 proc. programu poprawy efektywności zakładającego redukcję kosztów operacyjnych o 1 mld zł w okresie 2010-2012.  

Obecnie trwają zaawansowane prace nad kolejnym programem poprawy efektywności na lata 2013-2015. Ogłoszenie szczegółów nowego programu zaplanowane jest na grudzień tego roku. Największe wartościowo oszczędności planowane są do uzyskania w największych segmentach Grupy, tj. w Dystrybucji i Wytwarzaniu. Zarząd Grupy TAURON zakłada, że oszczędności te będą rosły w kolejnych latach funkcjonowania i ich maksymalizacja nastąpi w 2015 r. Będzie to przede wszystkim efektem Programu Dobrowolnych Odejść.

Pozytywne wyniki zostały także wypracowane w obszarze Wydobycia dzięki wzrostowi produkcji węgla handlowego. EBITDA tego segmentu podwoiła się w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. Dobra sytuacja segmentu to efekt produkcji niezakłóconej niekorzystnymi warunkami górniczo-geologicznymi, które dały o sobie znać w poprzednich okresach oraz poprawy jakości wydobywanego węgla.

Zysk netto Grupy TAURON wzrósł w okresie od I do III kwartału 2012 r. o ponad 30 proc. do ponad 1,3 mld zł, z czego ponad 95 proc. przypadło na akcjonariuszy jednostki dominującej.

A to już wiesz?  Polsko, Świeć się na Święta!

Inwestycje i zadłużenie

Grupa TAURON nadal zwiększała wartość inwestycji w okresie od I do III kwartału 2012 r. Łączny CAPEX wyniósł ok. 2 mld zł, tj. o 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2011 r. Główne inwestycje to: budowa nowych mocy wytwórczych (nakłady inwestycyjne: 333 mln zł) oraz budowa instalacji do obniżenia emisji NOx (nakłady inwestycyjne: 143 mln zł) w Wytwarzaniu, odbudowa mocy w Cieple (nakłady inwestycyjne: 87 mln zł), budowa farmy wiatrowej Marszewo (nakłady inwestycyjne: 64 mln zł) w segmencie OZE, budowa nowych przyłączy (nakłady inwestycyjne: 340 mln zł) oraz modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego (nakłady inwestycyjne: 591 mln zł) w Dystrybucji. Na wzrost inwestycji wpłynęło także ujęcie w wykonaniu bieżącego okresu wydatków inwestycyjnych spółek kupionych od Vattenfalla.

Wzrost wartości aktywów trwałych poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych generuje dodatkową nadwyżkę finansową Grupy TAURON, co jest pozytywnym zjawiskiem. Na koniec września 2012 r. Grupa miała około 1,1 mld zł środków pieniężnych, podczas gdy trzy miesiące wcześniej było to 700 mln zł, a na koniec ubiegłego roku 506 mln zł. Obecnie przepływy z działalności operacyjnej przewyższają wydatki inwestycyjne, niemniej jednak przewidywany w kolejnych okresach dalszy wzrost inwestycji będzie wymagał pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania. W lipcu 2012 r. Grupa TAURON uruchomiła pierwszą transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 450 mln zł (druga transza w wysokości 450 mln zł pozostaje do wykorzystania przez Grupę w kolejnych okresach).

Zadłużenie finansowe netto Grupy, które wyniosło na koniec września ok. 4,5 mld zł, pozostaje na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Dzięki wzrostowi środków pieniężnych, wartość wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA spadła i wyniosła na koniec września 2012 r. 1,21x (w odniesieniu do EBITDA za ostatnie cztery kwartały).

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Obsługa Klienta GZE, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy