Wiadomości branżowe

EBOiR i Serinus Energy podpisały umowy kredytowe na 60 mln dolarów

EBOiR i Serinus Energy podpisały umowy kredytowe na 60 mln dolarów
Serinus Energy podpisała dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Spółka otrzyma w sumie 60 mln USD z przeznaczeniem na działalność w Tunezji. Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie programu nowych odwiertów, a także modernizację i ewentualną stymulację istniejących. Na finansowanie składają się Kredyt Główny oraz Zamienny. Kredyt Główny w wysokości 40 mln USD zapewnia finansowanie przez siedem lat i jest podzielony na dwie transze po 20 mln USD. Kredyt ma zostać spłacony w dwunastu równych, półrocznych ratach. Druga umowa – dotycząca Kredytu Zamiennego w wysokości 20 mln USD, również dotyczy finansowania przez siedem lat. Obydwa kredyty są dostępne do podjęcia w okresie trzech lat.Serinus planuje wykorzystać pozyskane środki na rozwój i zagospodarowanie czterech pól w Tunezji: Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouech oraz Sanrahr. Program prac obejmuje m.in. modernizację obecnych i wykonanie nowych odwiertów produkcyjnych, pozyskanie urządzeń wiertniczych i serwisowych oraz wykorzystanie technologii szczelinowania hydraulicznego i wydobycia z dwóch horyzontów. Całkowity koszt rozwoju pól Spółki w Tunezji w nadchodzących latach o

Serinus Energy podpisała dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Spółka otrzyma w sumie 60 mln USD z przeznaczeniem na działalność w Tunezji. Środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie programu nowych odwiertów, a także modernizację i ewentualną stymulację istniejących.

<

p>Na finansowanie składają się Kredyt Główny oraz Zamienny. Kredyt Główny w wysokości 40 mln USD zapewnia finansowanie przez siedem lat i jest podzielony na dwie transze po 20 mln USD. Kredyt ma zostać spłacony w dwunastu równych, półrocznych ratach. Druga umowa ? dotycząca Kredytu Zamiennego w wysokości 20 mln USD, również dotyczy finansowania przez siedem lat. Obydwa kredyty są dostępne do podjęcia w okresie trzech lat.

Serinus planuje wykorzystać pozyskane środki na rozwój i zagospodarowanie czterech pól w Tunezji: Sabria, Chouech Essaida, Ech Chouech oraz Sanrahr. Program prac obejmuje m.in. modernizację obecnych i wykonanie nowych odwiertów produkcyjnych, pozyskanie urządzeń wiertniczych i serwisowych oraz wykorzystanie technologii szczelinowania hydraulicznego i wydobycia z dwóch horyzontów. Całkowity koszt rozwoju pól Spółki w Tunezji w nadchodzących latach o ok. 166 mln USD.

Informowaliśmy już o przyznaniu finansowania z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kilka miesięcy temu, a teraz przedstawiamy szczegóły podpisanych umów. Cieszymy się, że tak ceniona instytucja ponownie nam zaufała. Z pozyskanych środków zamierzamy finansować prace w Tunezji i planujemy w ciągu najbliższych lat istotnie zwiększyć wydobycie, wykorzystując doświadczenia zdobyte na Ukrainie. ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju współpracował już z Serinus Energy na Ukrainie. W 2011 roku przyznał 40 milionów USD kredytu na prace związane z rozwojem aktywów. Dzięki właściwemu zarządzaniu środkami i sukcesom wydobywczym, spłata kredytu wyprzedziła ustalony wcześniej harmonogram.

Odsetki Kredytu Głównego ustalane są w oparciu o zmienną stopę procentową równą obowiązującej na londyńskim rynku międzybankowym stopie (tzw. stopa LIBOR) za okres równy okresowi odsetkowemu powiększonej o 6%. Spółka posiada opcję, według której stopa procentowa może zostać ustalona na stałym poziomie 6% plus terminowa stopa procentowa dostępna dla EBOiR na rynku instrumentów zamiany stóp procentowych. Druga transza Kredytu Głównego może być podjęta jedynie po podjęciu Kredytu Zamiennego, a także po spełnieniu określonych warunków, w tym uzyskania i utrzymania określonych wskaźników produkcji przez trzy kolejne miesiące, a także posiadania określonych wskaźników finansowych i pokrycia rezerw.

A to już wiesz?  Nowy odwiert spółki Serinus Energy na polu Makiejewskoje

Kredyt Zamienny oprocentowany jest w oparciu o zmienną stopę, stanowiącą sumę stopy LIBOR i procentowej części obliczonych narastająco przychodów netto uzyskanych z aktywów tunezyjskich, ale nie mniej niż 8% rocznie i nie więcej niż 17% rocznie. Zarówno Serinus Energy, jak i EBOiR mają prawo do zamiany całości lub części niespłaconych środków na akcje nowej emisji Spółki, według aktualnej ceny rynkowej akcji na giełdzie w Toronto lub Warszawie.

Pakiet zabezpieczeń obejmuje tunezyjskie aktywa Serinus, zastawy na określonych rachunkach bankowych oraz akcjach podmiotów zależnych Spółki, które są właścicielami koncesji, jak również korzyści z udziału Spółki w polisach ubezpieczeniowych i porozumieniach w sprawie odpożyczenia środków w ramach grupy spółek należących do Serinus.

 

O Serinus Energy

Serinus Energy to międzynarodowa spółka wydobywająca oraz poszukująca ropy naftowej i gazu, posiadająca zdywersyfikowany portfel projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji i Rumunii: 13 koncesji na 4 kontynentach. Średnia miesięczna produkcja z aktywów na Ukrainie (gaz ziemny) i w Tunezji (ropa naftowa) wynosi ponad 5.000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (boepd), zaś rezerwy 2P dla Ukrainy i Tunezji wynoszą 20,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe). W ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji na Ukrainie produkcja wzrosła ponad pięciokrotnie. Serinus Energy jest notowany na dwóch parkietach: na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (TSX). Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. ? międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jej spółek zależnych, jak też odnoszących się do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, lub do badań sejsmicznych, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze występujące na obszarach działania Spółki oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy