Wiadomości branżowe Wydobycie

KOV zaczyna wiercić w Brunei

KOV zaczyna wiercić w Brunei
Kulczyk Oil Ventures rozpoczęła prace wiertnicze przy odwiercie Uskok Lukut-1 w Brunei. To pierwszy odwiert KOV jako operatora Bloku L w ramach tej koncesji. Zgodnie z założonym harmonogramem, wiercenia mają potrwać ok. 40 dni. Natychmiast po zakończeniu wierceń Spółka chce rozpocząć prace nad kolejnym odwiertem na terenie Bloku L, Luba-1.Uskok Lukut-1LKU-1 to pierwszy odwiert wykonywany przez KOV ramach programu wierceń II etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. Jego lokalizacja została wybrana po dokładnej analizie wyników badań sejsmicznych 3D realizowanych przez spółkę w 2012 r. oraz ocen geologicznych i wcześniej pozyskanych danych. Odwiert znajduje się w strukturze tzw. „Potrójnego węzła”, na przecięciu dwóch antyklin wzdłuż których rozciągają się potwierdzone złoża węglowodorów. Ze względu na warunki geologiczne i spodziewane wystąpienie nadciśnienia, wykorzystana zostanie technika wierceń z kontrolowanym ciśnieniem, tzw. MPD – Managed Pressure Drilling.„Rozpoczęcie wierceń w Brunei to informacja, na którą czekaliśmy z niecierpliwością i

Kulczyk Oil Ventures rozpoczęła prace wiertnicze przy odwiercie Uskok Lukut-1 w Brunei. To pierwszy odwiert KOV jako operatora Bloku L w ramach tej koncesji. Zgodnie z założonym harmonogramem, wiercenia mają potrwać ok. 40 dni. Natychmiast po zakończeniu wierceń Spółka chce rozpocząć prace nad kolejnym odwiertem na terenie Bloku L, Luba-1.

Uskok Lukut-1

LKU-1 to pierwszy odwiert wykonywany przez KOV ramach programu wierceń II etapu prac poszukiwawczych w Bloku L w Brunei. Jego lokalizacja została wybrana po dokładnej analizie wyników badań sejsmicznych 3D realizowanych przez spółkę w 2012 r. oraz ocen geologicznych i wcześniej pozyskanych danych. Odwiert znajduje się w strukturze tzw. ?Potrójnego węzła?, na przecięciu dwóch antyklin wzdłuż których rozciągają się potwierdzone złoża węglowodorów. Ze względu na warunki geologiczne i spodziewane wystąpienie nadciśnienia, wykorzystana zostanie technika wierceń z kontrolowanym ciśnieniem, tzw. MPD ? Managed Pressure Drilling.

?Rozpoczęcie wierceń w Brunei to informacja, na którą czekaliśmy z niecierpliwością i którą poprzedziły miesiące przygotowań. Zaczynamy bardzo ważny etap projektu, którego zakończenie powie nam dużo o potencjale naszych azjatyckich aktywów? ? powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zgodnie z raportem RPS z listopada 2012 roku*, zasoby perspektywiczne struktury ?potrójnego węzła? zostały oszacowane w przedziale od 114 mln baryłek ekwiwalentu ropy (MMboe) w kategorii High Estimate do 6 MMboe w kategorii Low Estimate oraz 27 MMboe w kategorii Best Estimate. Szacowane zasoby perspektywiczne dla tego złożna to  355 MMboe w kategorii High Estimate, 27 MMboe dla Low Estimate oraz 105 MMboe w kategorii Best Estimate.

***

KOV posiada 90 proc. udział w Bloku L poprzez dwie spółki zależne (100 proc.): Kulczyk Oil Brunei Limited, która ma 40 proc. udziałów i AED SEA, która posiada 50 proc. udziałów i jest operatorem bloku.

Blok L to poszukiwawczo-wydobywczy blok, zajmujący obszar około 1.123 km2,  na który składają się tereny lądowe oraz tereny wód przybrzeżnych w Brunei. Pierwsze dwa odwierty poszukiwawcze – Lukut-1 oraz Lempuyang-1 ? zostały wykonane przez KOV i jego partnerów w joint venture w 2010 r. w południowej części Bloku L. W obu odwiertach natrafiono na węglowodory. Lempuyang-1 uzyskał w testach przepływ gazu, ale został opuszczony wskutek problemów operacyjnych związanych z wysokim ciśnieniem na dnie odwiertu. Rejestry otworowe odwiertu Lukut-1wskazały na potencjalne strefy gazu, które do tej pory nie zostały przetestowane.

A to już wiesz?  Ukraina ? KOV rozpoczyna nowy odwiert K-7

W czerwcu 2012 r. Spółka poinformowała o zakończeniu prac w terenie związanych z pozyskaniem 191,8 km2 danych sejsmicznych 3D, 16,2 km2 danych sejsmicznych 3D swatch oraz 14 km danych sejsmicznych 2D w Bloku L w Brunei. Projekt został przeprowadzony w sposób bezpieczny i bezwypadkowy. Pochłonął łącznie 2,5 mln roboczo-godzin, z udziałem średnio ok. 1 tys. osób. Pozyskane nowe informacje sejsmiczne, wraz z interpretacją zebranych przez Spółkę w 2009 r. ok. 350 km2 danych sejsmicznych 3D oraz z ocenami geologicznymi, umożliwiły określenie celów dla odwiertu LKU-1.

*Szacowane wielkości zasobów perspektywicznych podano bez uwzględnienia ryzyka i dla 90 proc. udziału netto KOV w obiekcie poszukiwawczym Uskok Lukut i Potrójnym Węźle. Powodzenie odwiertu w LKU-1 może znacząco ograniczyć to ryzyko.

Ostrzeżenie

Nie ma żadnej pewności, że jakakolwiek część zasobów perspektywicznych zostanie odkryta, a jeśli już zostanie odkryta, nie ma żadnej pewności, że wydobycie jakiejkolwiek ich części będzie komercyjnie opłacalne.

Podstawowe pojęcia

„Zasoby perspektywiczne” to takie ilości ropy naftowej lub gazu, które według szacunków na dany dzień mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych akumulacji poprzez realizację przyszłych planów rozwojowych. Zasobom tym przypisana jest zarówno szansa na odkrycie, jak i szansa na zagospodarowanie. Dzielą się na kategorie, w relacji do stopnia pewności związanego z szacunkami, odzwierciedlającego założenia dotyczące możliwości ich odkrycia i rozwoju, a także mogą być dzielone na podkategorie w zależności od stopnia zaawansowania projektu.

?LowEstimate? uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.

„Best Estimate? uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w  rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.

?High Estimate? uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km? w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km?, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
25 kwietnia 2013 r. KOV ogłosiła zawarcie umowy dotyczącej przejęcia WinstarResources Ltd. (?Winstar?), spółki posiadającej w Tunezji aktywa produkcyjne i do zagospodarowania oraz poszukiwawczy blok w Rumunii. Przejęciewymaga uzyskania zgody akcjonariuszy. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona około końca czerwca 2013 r., kiedy to KOV pozostając nadal na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wprowadzi swoje akcje do obrotu na TSX (Giełda Papierów Wartościowych w Toronto).
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. – międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-lookingStatements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań Spółki lub jakichkolwiek jej podmiotów zależnych a związanych z należącymi do niej udziałami w Bloku L w Brunei, jak też do określonych odwiertów wykonanych lub które będą wykonywane, albo badań sejsmicznych prowadzonych na tym obszarze, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877
fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, ShaikhZayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212
fax: +971-4-339-5174

Polska
Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00
fax: +48 (22) 412 48 60

 

Źródło SERINUS ENERGY. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy